Regulamin

  • 1. Postanowienia ogólne

   

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.ormillla.com, zwanego dalej “Sklepem”.
  2. Sklep prowadzony jest przez firmę Ormilla (zwaną dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Bytomiu, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, NIP: 6262999580, REGON: 365182343, prowadzącą sprzedaż wyrobów biżuteryjnych za pośrednictwem internetu, a nabywcą (dalej zwanym Klientem).
  3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.ormilla.com e-mail – ormilla.jewellery@gmail.com , telefon 513057866 .adres korespondencyjny – Pl. Tadeuszka Kościuszki 1 41-902 Bytom
  4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
  5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

   

  • 2. Definicje

   

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

  1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.oremilla.com , prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
  2. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
  3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
  4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji

  oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

  1. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej

  lub zawodowej.

  1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi

  od pracy.

  1. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
  2. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
  • 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu
  1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu wyrobów biżuteryjnych.
  2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż wyrobów biżuteryjnych.
  3. Oferowane przedmioty są nowe, nieużywane.

   

  • 3. Polityka prywatności

   

  1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
  2. Administratorem Danych osobowych jest Marzena Wilk Ormilla Pl. Tadeusza kościuszki 1 41-902 Bytom, NIP 6262999580
  3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Marzena Wilk, dane kontaktowe: ormilla.jewellery@gmail.com

  tel. 513057866

  1. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,

  jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje

  na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

  1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  2. a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
  3. b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie
  4. c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru
  5. d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
  6. e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
  7. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
  8. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
  9. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
  10. a) Kurier DPD;
  11. b) Poczta Polska
  12. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
  13. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
  14. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
  15. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
  16. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
  17. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  18. a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  19. b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  20. c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

   

  • 4. Wymogi techniczne

   

  1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  2. a) aktywne łącze internetowe,
  3. b) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
  4. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
  5. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
  6. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do każdej rozdzielczości ekranu.

   

  • 5. Zasady dokonywania zakupów

   

  1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  2. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  3. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
  4. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
  5. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
  6. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
  7. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  8. a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  9. b) Adres email
  10. c) Numer telefonu
  11. d) NIP (dla klientów – przedsiębiorców)
  12. e) Dane adresowe do wysyłki
  13. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
  14. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
  15. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
  16. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:
  17. a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  18. b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  19. c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
  20. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
  21. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  22. a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez firmę kurierską DPD,
  23. b) zwykły przelew, na nr. konta: 23 1050 1230 1000 0092 3103 9398
  24. c) system płatności elektronicznych.
  25. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  26. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  27. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 3 dni roboczych:
  28. a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
  29. b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze
  30. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
  31. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
  32. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem: http://dpd.com.pl.
  33. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
  34. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
  35. Na stronie Sklepu dostępny jest formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
  36. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  37. a) Imię i nazwisko/firmę;
  38. b) Adres zamieszkania/siedziby,
  39. c) Numer NIP (w przypadku firm),
  40. d) Numer zamówienia,
  41. e) Adres korespondencyjny

  Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

  1. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

   

  • 6. Reklamacje

   

  1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
  2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
  3. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  4. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  5. c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  6. d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  7. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres ormilla.jewellery@gmail.com lub listem poleconym na adres Pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom,
  8. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL www.ormilla.com zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
  9. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
  10. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  11. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  12. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  14. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
  15. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  16. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
  17. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

   

  • 7. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

   

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku do niniejszego regulaminu oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
  2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  3. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  4. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  5. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  6. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  7. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić´ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  9. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić´ dopiero po upływie 30 dni i których wartość´ zależy od wahań´ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  10. h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż˙ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  11. i) w której przedmiotem świadczenia są? nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę?;
  12. j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  13. k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień´ lub okres świadczenia usługi;
  14. l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę? o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  15. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres:

  Sklep Ormilla

  1. Marzena Wilk

  Pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom

  lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

  1. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
  2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
  3. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Reklamacjom i zwrotom podlegają jedynie produkty niespersonalizowane (bez graweru).
  8. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, tj.: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia na skutek wynikającej siły zewnętrznej jak i przebarwienia po użyciu środków, które mogą wpływać na powłokę produktu tj: środki czystości, perfumy, kwasy itp. lub produkt jest nie kompletny (brak któregoś z elementów w tym kamieni utraconych w wyniku nieodpowiedniego użytkowania). Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne. Gwarancji nie podlegają również:

  a)powłoki złocone, rodowane oraz anodowane.

  b)utlenianie się srebra bez powłoki, objawiające się żółknięciem biżuterii, gdyż jest to naturalny proces zachodzący na srebrze w kontakcie z powietrzem.

  c)każda ingerencja w produkt określana jako: zmiana rozmiaru pierścionka, wymiana kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane przez osoby trzecie

  1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

   

  • 8. Charakterystyka i zasady użytkowania biżuterii Ormilla.

   

  1. Srebro:

  -Srebro jest metalem szlachetnym podatnym na rozciąganie i jego naturalną właściwością jest to, iż ulega zużyciu. W szczególności srebro, które matowieje z czasem. Proces ten będzie postępował szybciej jeśli srebro będzie w kontakcie z perfumami, siarką, lakierem do włosów, kremami, chlorem, słoną wodą i kwaśnym poziomem ph skóry. Wszystko to zależy od pielęgnowania i użytkownika biżuterii.

  -Matowienie nie występuje więc z winy producenta. Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii Ormilla.

  1. Srebro rodowane, oksydowane, pozłacane:

  -W naszej ofercie znajdują się wyroby srebrne rodowane, oksydowane i pozłacane. Ze względu na delikatność pokrycia, należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania biżuterii Ormilla, gdyż charakteryzuje się ono swoistymi cechami, które przedstawione są w punktach 3-5 niniejszego paragrafu.

  1. Srebro oksydowane:

  -Oksydacja jest to proces pokrywania powierzchni srebra cienką warstwą jego tlenku. Służy to dwojakiemu celowi – chroni przed korozją oraz pełni funkcje ozdobne. Potocznie oksydowanie wyrobów jubilerskich nazywa się ich postarzaniem – po oksydacji bowiem biżuteria wygląda na starszą, niemal antyczną. Srebro poddane temu procesowi jest ciemniejsze

  Proszę zwrócić uwagę, że efekt oksydacji zanika z upływem czasu. Nie jest to wada, ale naturalny efekt zużycia. Pot, chlor, perfumy, związki występujące w niektórych lekach, następnie wydzielane przez skórę, środki czyszczące i polerujące przyspieszają ten proces.

  -Zanikanie efektu oksydacji nie występuje więc z winy producenta. Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii Ormilla.

  1. Srebro rodowane:

  -Technika, zwana rodowaniem polega na pokrywaniu srebra (czy też złota) cienką warstewką rodu; warstwa taka ma grubość od kilku do kilkunastu mikronów. Ten metal szlachetny z grupy platynowców, obecnie droższy od złota, a nawet platyny, nanosi się na srebro metodą galwaniczną. Przedmiot rodowany podłącza się do jednej z elektrod i zanurza w specjalnej kąpieli, zawierającej rod. Przepuszczanie prądu przez przedmiot powoduje osadzanie się na jego powierzchni atomów rodu. Tak nałożony rod odznacza się dużą twardością.

  Proszę zwrócić uwagę, że rod zanika z upływem czasu. Nie jest to wada, ale naturalny efekt zużycia. Pot, chlor, perfumy, związki występujące w niektórych lekach, następnie wydzielane przez skórę, środki czyszczące i polerujące przyspieszają ten proces.

  -Zanikanie rodu nie występuje więc z winy producenta. Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii Ormilla.

  1. Srebro pozłacane:

  -Jest to srebro, którego wierzchnia warstwa pokryta jest złotem. Ormilla oferuje wyroby srebrne pokryte są warstwą 24k złota. Charakteryzują się one wysoką jakością i trwałością.

  Proszę zwrócić uwagę, że warstwa złota zanika z upływem czasu. Nie jest to wada, ale naturalny efekt zużycia. Pot, chlor, perfumy, związki występujące w niektórych lekach, następnie wydzielane przez skórę, środki czyszczące i polerujące przyspieszają ten proces.

  -UWAGA: w odniesieniu do wyrobów pozłacanych nie należy stosować również specjalnych ściereczek do polerowania srebra, gdyż czyszczenie nimi przyspiesza znikanie złotego pokrycia z biżuterii.

  -Zanikanie złotej warstwy nie występuje więc z winy producenta. Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii Ormilla.

  1. Rzemyki:

  -Skóra jest produktem naturalnym, który wymaga starannej ochrony. Może rozciągać się i kurczyć. Możesz z czasem zauważyć delikatne cieniowanie i naturalne zmiany, które cechują skórę. Mogą także wystąpić zmiany w kształcie rzemyka, ze względu na zawarte w nim oleje oraz umieszczone zawieszki na bransoletce czy naszyjniku. Odżywki do skóry mogą być stosowane w celu zmiękczenia i przedłużenia żywotności rzemyka. Nie pozwalaj rzemykom na kontakt z wodą.

  -Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii Ormilla.

  1. Sznurki:

  -Kolorowe sznurki występujące w biżuterii Ormilla wykonane są ze 100% włókien syntetycznych. Zarówno naturalne, jak i sztuczne włókna mogą zmienić nieznacznie wygląd ze względu na zużycie. Podobnie, jak w przypadku rzemyków, kolorowe części nie powinny być poddawane działaniu wody.

  -Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii Ormilla.

  1. Czyszczenie biżuterii:

  -Jeżeli natomiast chcesz wyczyścić swoją srebrną biżuterię w domu to zalecamy zakupić specjalną ściereczkę czyszczącą do biżuterii. Materiał, z którego jest ona wykonana nie narazi Twojej biżuteriiALICJA&MARIA na zarysowania bądź jakiekolwiek inne zmiany. Ściereczka do polerowania biżuterii może być przydatna do odświeżania biżuterii, a tym samym uzyskania połysku na matowej powierzchni.

  -UWAGA: nie zalecamy stosowania tej metody czyszczenia w odniesieniu do srebra pozłacanego, gdyż czyszczenie ściereczką do polerowania przyspiesza znikanie złotej warstwy z biżuterii.

  -Nie wolno narażać biżuterii Ormilla na kontakt ze żrącymi środkami chemicznymi oraz środkami do czyszczenia biżuterii. Takie środki czyszczące mogą doprowadzić do zmiany koloru biżuterii i uszkodzenia części organicznych, takich jak skóra czy perły.

  -Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii Ormilla.

  1. Użytkowanie:

  -Jeśli chcesz, aby Twoja srebrna biżuteria posłużyła Ci na dłużej, unikaj kontaktu wyrobów Ormilla z wodą. Postaraj się również przy każdej kąpieli zdejmować biżuterię

   

  • 9. Ochrona praw autorskich
  1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.ormilla.com i www.ormilla.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
  2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.ormilla.com i www.ormilla.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
  3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.ormilla.com i www.ormilla.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
  4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

   

  • 10. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

  ##3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załączniki do Regulaminu

   

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

   

  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

  Sklep Ormilla

  1. Marzena Wilk

  adres do zwrotu: Pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom

  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

  (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres ormilla.jewellery@gmail.com . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

  1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

   

   

   

   

   

   

  1. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

   

  Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić´ i odesłać´ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

   

  ADRES DO KONTAKTU:

  Sklep Ormilla

  Pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom

  adres internetowy – www.ormilla.com e-mail – ormilla.jewellery@gmail.com, telefon +#####

   

   

  Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  Adres konsumenta(-ów)

   

   

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   

  Data

   

  (*) Niepotrzebne skreślić.